Надлежност Жалбене комисије

Жалбена комисија је колегијални орган који у другом степену одлучује о жалбама службеника, службеника на положају и намештеника запослених у органима Аутономне покрајине Војводине на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

Жалбена комисија у свом раду примењује закон којим се уређује општи управни поступак.