O Službi

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine na sednici održanoj 1. decembra 2006. godine, donelo je Odluku o osnivanju Službe za upravljanje ljudskim resursima („Službeni list APV”, broj: 18/2006, 3/2012, 34/2014). Služba je osnovana radi sprovođenja pojedinih ciljeva reforme i razvoja pokrajinske uprave, utvrđenih Odlukom o strategiji reforme i razvoja pokrajinske uprave („Službeni list APV”, broj: 14/2006, 5/2008, 15/2008), kao što je sistem opšteg stručnog usavršavanja, dodatnog obrazovanja i obučavanja pokrajinskih službenika. te vođenje jedinstvene kadrovske evidencije za pokrajinske organe uprave.

Stupanjem na snagu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj: 21/2016) i donošenjem Odluke o službi za upravljanje ljudskim resursima (“Službeni list APV”, broj: 65/2016) nadležnost i ciljevi Službe su redefinisani tako da Služba obavlja stručne poslove vezane za upravljanje ljudskim resursima za potrebe pokrajinskih organa uprave (pokrajinski sekretarijati i pokrajinske posebne upravne organizacije), Sekretarijata Pokrajinske vlade, službi i uprava koje osniva Pokrajinska vlada, kako sledi:

priprema Predlog Programa opšteg stručnog usavršavanja službenika i organizuje stručno usavršavanje saglasno donesenom programu;
vodi Kadrovsku evidenciju o zaposlenima i Personalni dosije zaposlenog;
priprema Predlog Kadrovskog plana i stara se o pravilnom sprovođenju donesenog Kadrovskog plana;
oglašava konkurse za popunu radnih mesta u skladu sa zakonom ili drugim propisom;
obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za Žalbenu komisiju Autonomne pokrajine Vojvodine;
obavlja poslove prijave, promene i odjave zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje.

Pored poslova poverenih Odlukom o službi za upravljanje ljudskim resursima, Služba obavlja i druge poslove koje joj poverene posebnim propisom:

Na osnovu Zaključaka Vlade AP Vojvodine broj: 101-1/2014 od 15.01.2014. godine koji su zamenjeni Zaključcima Pokrajinske vlade broj: 112-42/2015 od 25.02.2015. godine, Služba za upravljanje ljudskim resursima je određena za organ nadležan za postupanje po Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj: 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015), za korisnike javnih sredstava iz člana 5. stav 1. tačka 3. podtačke 1, 2. i 3. Uredbe. Konkretno, Služba sprovodi procedure pribavljanja saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, shodno Zaključcima i Uredbi, a prema zahtevima svakog pojedinačnog korisnika javnih sredstava, za potrebe: organa i organizacija Autonomne pokrajine Vojvodine i kod drugih korisnika sredstava budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine; javnih preduzeća osnovanih od strane Autonomne pokrajine Vojvodine, pravnih lica osnovanih od strane tih javnih preduzeća, pravnih lica nad kojima Autonomna pokrajina Vojvodina ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, odnosno u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i javnih agencija i organizacija na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, a čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina; kod drugih korisnika javnih sredstava čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.