Prevencija korupcije –etika i integritet u javnom sektoru

POZIV NA SEMINAR

Prevencija korupcije –etika i integritet u javnom sektoru

Služba za upravljanje ljudskim resursima, u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije, organizuje seminar „Prevencija korupcije – etika i integritet u javnom sektoru”. Edukacije na temu etike sastavni su deo usavršavanja i razvijanja kapaciteta zaposlenih u javnom sektoru s ciljem sprečavanja korupcije. Ova vrsta edukacija je najčešća mera propisana organima javne uprave nakon završenog prvog kruga izrade planova integriteta. Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i akcionim planom za borbu protiv korupcije propisano je da će se zaposleni u javnom sektoru kontinuirano edukovati iz ove oblasti. Imajući ovu potrebu organa javne uprave u vidu, Agencija za borbu protiv korupcije izradila je specifični program koji ima sledeće ciljeve:

  • naglašavanje važnosti etičkih pitanja u borbi protiv korupcije;
  • definisanje očekivanog ponašanja javnog službenika;
  • jačanje antikorupcijskog ponašanja u javnoj službi;
  • promovisanje etičkog kodeksa  kao skupa smernica koje definišu etičko ponašanje;
  • jačanje profesionalnog integriteta, razvijanjem sposobnosti za identifikovanje i rešavanje etičkih problema u radnom okruženju;
  • jačanje sposobnosti zaposlenih da prepoznaju rizične situacije za nastanak korupcije u radnom okruženju i da upravljaju njima;
  • osnaživanje kompetencija za etičko postupanje – profesionalno ponašanje;
  • razumevanje pojma odgovornost kroz profesionalne uloge zaposlenih u javnom sektoru.

Seminar je besplatan i prvenstveno je namenjen rukovodiocima srednjeg nivoa, zaposlenim u pokrajinskim organima (zamenik pokrajinskog sekretara, podsekretar, pomoćnik, načelnik odeljenja, šef odseka, rukovodilac grupe i sl.), ali i drugima. Molimo vas da uputite minimum jednog zaposlenog da prisustvuje seminaru.

Predavači će biti zaposleni u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Seminar će se održati u četvrtak, 15. septembra 2016. godine u sali na II spratu zgrade Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Predviđeno je da seminar počne u 9.00 časova, a da se završi oko 15.30 časova.

Prijave, koje je rukovodilac potpisao i overio pečatom organa, potrebno je dostaviti Službi za upravljanje ljudskim resursima do petka, 09. septembra 2016. godine, u kancelariju br. 40 na III spratu. Prijave se mogu preuzeti na sajtu pomenute službe.

Broj mesta ograničen je na dvadeset učesnika koje će Služba za upravljanje ljudskim resursima izabrati među prijavljenim kandidatima, tako da se osigura ravnomerno učešće zaposlenih iz svih, odnosno većine pokrajinskih organa.

Lica za kontakt: Mirjana Jovanović, broj telefona ‒ 487-4859 ili Branislava Bursać, broj telefona ‒ 487-4855.