Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine funkcionera

POZIV NA SEMINAR

“Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine funkcionera”

Služba za upravljanje ljudskim resursima, u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije, organizuje seminar „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine funkcionera”. Edukacije na ovu temu doprinose usavršavanju i proširivanju znanja funkcionera i lica koja su, u ime organa javne vlasti, zadužena za dostavljanje obaveštenja o poklonima, stupanju i prestanku funkcije i obavezama koje imaju prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije. Uzimajući u obzir potrebu navedene ciljne grupe, Agencija za borbu protiv korupcije izradila je specifični program koji ima sledeće ciljeve:

  • upoznavanje sa nadležnostima Agencije u vezi sa rešavanjem sukoba interesa i sa obavezama funkcionera u vezi sa vršenjem javnih funkcija (prilikom stupanja na javnu funkciju, tokom vršenja javne funkcije i po prestanku javne funkcije);
  • upoznavanje sa nadležnostima Agencije i konkretnim obavezama funkcionera u oblasti prijavljivanja imovine funkcionera i prenosa upravljačkih prava;
  • upoznavanje sa obavezama organa javne vlasti u pogledu obaveštavanja i vođenja evidencije o poklonima i obaveštavanja o stupanju na funkciju i prestanku funkcije.

Seminar je prvenstveno namenjen funkcionerima (izabranim, postavljenim i imenovanim licima) i licima koja su zadužena za dostavljanje obaveštenja o poklonima i stupanju i prestanku funkcije.

Predavači će biti zaposleni iz Agencije za borbu protiv korupcije.

Seminar će se održati u četvrtak, 22. septembar 2016. godine na Andrevlju, u Centru za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine. Predviđeno je da seminar počne u 10.00 časova, a da se završi oko 16.00 časova.

Kotizacija se ne plaća – seminar je besplatan, plaćaju se samo troškovi boravka u Centru za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine (doručak, pauza za kafu i ručak), koji iznose 1.278,00 dinara. Plaća se na osnovu fakture koja će biti dostavljena svakom pokrajinskom organu čiji zaposleni su pohađali seminar.

Prijave, koje je rukovodilac potpisao i overio pečatom organa, potrebno je dostaviti Službi za upravljanje ljudskim resursima do srede, 14. septembra 2016. godine, u kancelariju br. 40 na III spratu. Prijave se mogu preuzeti na sajtu pomenute službe.

Broj mesta ograničen je na dvadeset učesnika koje će Služba za upravljanje ljudskim resursima izabrati među prijavljenim kandidatima, tako da se osigura ravnomerno učešće zaposlenih iz svih, odnosno većine pokrajinskih organa.

Lica za kontakt: Mirjana Jovanović, telefon: 487-4859 ili Branislava Bursać, telefon: 487-4855.