Javne nabavke u praksi

POZIV NA SEMINAR

“Javne nabavke u praksi”

Zbog značajnih novina koje su uvedene u oblast javnih nabavki, i već izgrađene prakse u primeni i tumačenju novih zakonskih rešenja, Služba za upravljanje ljudskim resursima organizuje seminar s temom „Javne nabavke u praksi”.

Glavni cilj seminara jeste upoznavanje lica koja sprovode postupke javnih nabavki s novom praksom u primeni Zakona o javnim nabavkama, imajući u vidu veliki novina koji su izmenama i dopunama Zakona iz 2015. godine uvedeni u oblast javnih nabavki. Seminar je važan kako bi naručioci sagledali koje sve obaveze imaju u vezi sa sprovođenjem pojedinih postupaka javne nabavke, kao i koji su najčešći problemi koji su se javljali u praksi tokom realizacije postupaka javnih nabavki. Posebno će biti opisan postupak zaštite prava pred Republičkom komisijom, kako bi i naručioci i potencijalni ponuđači bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u ovom postupku. Cilj svega navedenog jeste upoznavanje polaznika seminara sa zakonskim rešenjima, ali i sa stavovima i praksom Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava o primeni izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, kako bi razrešili moguće dileme koje se nameću u vezi s njegovom primenom.

Seminar je namenjen svim zaposlenima u pokrajinskim organima, pre svega sertifikovanim službenicima za oblast javnih nabavki, rukovodiocima sektora zaduženih za oblast javnih nabavki, ali i svim drugim licima koja se u delokrugu svog poslovanja susreću s primenom ovog zakona. Molimo Vas da uputite najmanje jednog zaposlenog da prisustvuje seminaru.

Predavači na seminaru biće stručnjaci iz oblasti javnih nabavki: Daliborka Srećkov, Šef odseka za regulativu i profesionalizaciju u javnim nabavkama u Upravi za javne nabavke i Saša Varinac, advokat, prethodno dugogodišnji predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Seminar će se održati u sredu, 23. novembra 2016. godine, na Andrevlju, u Centru za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine. Predviđeno je da seminar počne u 10.00 časova, a da se završi oko 17.00 časova.

Kako biste rešili sve dileme koje imate u svom radu, kada je reč o primeni Zakona o javnim nabavkama, pozivamo vas da konkretna pitanja na koja očekujete odgovore od naših predavača prosledite u elektronskoj formi na adresu mirjana.jovanovic@vojvodina.gov.rs , najkasnije do četvrtka, 17. novembra 2016. godine.

Cena seminara je 1.278,00 dinara i obuhvata troškove boravka na Andrevlju (doručak, pauza za kafu i ručak). Plaća se na osnovu fakture koja će biti dostavljena svakom pokrajinskom organu čiji zaposleni su pohađali seminar.

Prijave, koje je rukovodilac potpisao i overio pečatom organa, potrebno je dostaviti Službi za upravljanje ljudskim resursima do ponedeljka, 14. novembra 2016. godine, u kancelariju br. 40 na III spratu. Prijave se mogu preuzeti na sajtu pomenute službe.

Lica za kontakt: Branislava Bursać, telefon 021/487-4855 i Mirjana Jovanović, telefon 021/487-4859