A SZOLGÁLATRÓL

Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa a 2006. december 1-jén megtartott ülésén határozatot hozott az Emberi Erőforrásokat Irányító Szolgálat megalapításáról (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/2006., 3/2012. és 34/2014. szám). A Szolgálat a tartományi közigazgatás reform- és fejlesztési stratégiájáról szóló határozatban (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/2006., 5/2008. és 15/2008. szám), a tartományi közigazgatás vonatkozásában megállapított olyan reform- és fejlesztési célok megvalósítása céljából került megalapításra, mint amilyen a tartományi tisztviselők általános szakmai továbbképzési, kiegészítő képzési és képzési rendszere, továbbá a tartományi közigazgatási szervek egységes káder-nyilvántartásának vezetése.

Az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzatokban foglalkoztatottakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. szám) hatálybalépésével, valamint az Emberi Erőforrásokat Irányító Szolgálatról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 65/2016. szám) meghozatalával a Szolgálat hatásköre és céljai újrafogalmazásra kerültek, amely értelmében a Szolgálat a tartományi közigazgatási szervek (tartományi titkárságok és tartományi különös hatáskörű közigazgatási szervek), a Tartományi Kormány Titkársága, valamint a Tartományi Kormány által alapított szolgálatok és hivatalok számára az alábbi emberi erőforrások igazgatásával kapcsolatos szakteendőket végzi:

  1. kidolgozza a tisztviselők szakmai továbbképzésének programjavaslatát és a meghozott programmal összhangban megszervezi a szakmai továbbképzést;
  2. a foglalkoztatottak káder-nyilvántartását és személyes dossziéjait vezeti;
  3. előkészíti a káderterv javaslatát és gondoskodik a meghozott káderterv szabályos végrehajtásáról;
  4. pályázatokat hirdet munkahelyek betöltésére, a törvénnyel és egyéb jogszabályokkal összhangban;
  5. szakmai-technikai és adminisztratív teendőket lát el Vajdaság Autonóm Tartomány Fellebbezési Bizottsága számára;
  6. ellátja a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentésével, a beállt változások jelentésével és kijelentésével kapcsolatos teendőket.

Az Emberi Erőforrásokat Irányító Szolgálatról szóló határozattal átruházott teendők mellett, a Szolgálat az alábbi külön jogszabályokkal rábízott teendőket is ellátja:

Vajdaság AT Kormányának 101-1/2014-es számú, 2014. január 15-ei keltezésű záróhatározatai alapján –, amelyeket felváltottak a Tartományi Kormány 112-42/2015-ös számú, 2015. február 25-én kelt záróhatározatai, majd pedig az azokat felváltó, a Vajdaság Autonóm Tartomány közeszközei felhasználóinál történő új foglalkoztatásra és kiegészítő munkavállalásra vonatkozó jóváhagyás megszerzésének eljárásáról szóló záróhatározat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/2021. szám) – az Emberi Erőforrásokat Irányító Szolgálat került meghatározásra illetékes eljáró szervként a Vajdaság Autonóm Tartomány közeszközei felhasználóinál történő új foglalkoztatásra és kiegészítő munkavállalásra vonatkozó jóváhagyás megszerzésének eljárásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 159/2020. szám) 4. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjában foglalt közeszközök felhasználóira vonatkozóan. Nevezetesen, a Szolgálat – a Záróhatározattal és Rendelettel összhangban – lefolytatja a közeszközök felhasználóinál az új foglalkoztatáshoz és a kiegészítő munkavégzéshez szükséges jóváhagyások megszerzésének eljárását, éspedig valamennyi egyéni közeszköz-felhasználó kérelme alapján, Vajdaság AT szervei és szervezetei, Vajdaság AT költségvetésének egyéb felhasználói, Vajdaság AT által alapított közvállalatok, az ezen közvállalatok révén alapított jogi személyek, valamint azon jogi személyek számára, amelyek tőkéjének több, mint 50%-a felett, vagy az igazgatóbizottság szavazatának több, mint 50%-a felett Vajdaság Autonóm Tartomány közvetlen vagy közvetett ellenőrzést gyakorol, illetve amelyek esetében a közeszközök az előző ügyviteli évben megvalósított bevételek több, mint 50%-át teszik ki, továbbá a Vajdaság AT által alapított közügynökségek és a közügynökségekről szóló előírások hatálya alá tartozó szervezetek és a Vajdaság autonóm tartományi alapítású egyéb közeszköz-felhasználók számára.

1-ES SZÁMÚ ŰRLAP – ADATOK AZ EMBERI ERŐFORRÁSOKAT IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLATNÁL MUNKAVISZONYBAN ÉS SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRÓL