О СЛУЖБИ

Вивершна рада Автономней покраїни Войводини, на схадзки хтора отримана 1. децембра 2006. року, принєсла Одлуку о снованю Служби за управянє з людскима ресурсами («Службени новини АПВ», число 18/2006, 3/2012, 34/2014). Службa основана з цильом запровадзованя дзепоєдних цильох реформи и розвою покраїнскей управи, хтори утвердзени з Одлуку о стратеґиї реформи и розвою покраїнскей управи («Службени новини АПВ», число 14/2006, 5/2008, 15/2008), як цо то система общого фахового усовершованя, додатного образованя и обучованя покраїнских службенїкох, як и водзеня єдинственей кадровей евиденциї за покраїнски орґани управи.

Зоз ступаньом на моц Закона о занятих у автономних покраїнох и єдинкох локалней самоуправи («Службени глашнїк РС», число 21/2016) и зоз приношеньом Одлуки о Служби за управянє з людскима ресурсами («Службени новини АПВ», число 65/2016), компетенция и цилї Служби редефиновани так же Служба окончує фахово роботи у вязи з управяньом з людскима ресурсами за потреби покраїнских орґанох управи (покраїнски секретарияти и покраїнски окремни управни орґанизациї), Секретарияту Покраїнскей влади, службох и управох хтори снує Покраїнска влада, як шлїдзи:

  1. пририхтує Предлог Програми общого фахового усовершованя службенїкох и орґанизує фахове усовершованє у согласносци з принєшену програму;
  2. водзи Кадрову евиденцию о занятих и Персонални досиє занятого;
  3. пририхтує Предлог Кадрового плану и стара ше о правилним запровадзованю принєшеного Кадрового плану;
  4. оглашує конкурси за пополньованє роботних местох у складзе зоз законом або другим предписаньом;
  5. окончує фахово-технїчни и административни роботи за Жалбову комисию Автономней покраїни Войводини;
  6. окончує роботи приявйованя, пременки и одявйованя занятих на обовязне социялне осиґуранє.

Попри роботох хтори зверени з Одлуку о Служби за управянє з людскима ресурсами, Служба окончує и други роботи хтори єй зверени з окремним предписаньом:

На основи Заключеньох Влади АП Войводини, число: 101-1/2014 од 15.1.2014. року хтори заменєни зоз Заключенями Покраїнскей влади, число: 112-42/2015 од 25.2.2015. року, а хтори заменєни зоз Заключеньом о поступку за обезпечованє согласносци за нове обезпечованє роботи и додатне роботне анґажованє у хасновательох явних средствох Автономней покраїни Войводини («Службени новини АПВ», число 3/2021), Служба за управянє з людскима ресурсами одредзена як орґан хтори компетентини поступац по Уредби о поступку за обезпечованє согласносци за нове обезпечованє роботи и додатне роботне анґажованє у хасновательох явних средствох («Службени глашнїк РС», число 159/2020), за хасновательох явних средствох зоз члена 4. пасус 1. точка 3. Уредби. Конкретно, Служба запровадзує процедури обезпечованя согласносци за нове обезпечованє роботи и додатне роботне анґажованє у хасновательох явних средствох, сходно Заключеню и Уредби, а по вимаганьох каждого поєдинєчного хаснователя явних средствох, за потреби: орґанох и орґанизацийох Автономней покраїни Войводини и у других хасновательох средствох буджету Автономней покраїни Войводини; явних подприємствох хтори основала Автономна покраїна Войводина, правних особох хтори основали тоти явни подприємства, правних особох над хторима Автономна покраїна Войводина ма директну або индиректну контролу вецей як 50% капиталу або ма вецей як 50% гласи у Управним одбору, односно у хторих явни средства творя вецей як 50% вкупни приходи хтори витворени у предходним дїловним року, як и явних аґенцийох и орґанизацийох на хтори ше применює предписаня о явних аґенцийох, а чий снователь Автономна покраїна Войводина; у других хасновательох явних средствох чий снователь Автономна покраїна Войводина.

ФОРМУЛАР 1 – ПОДАТКИ О ЧИСЛУ ЗАНЯТИХ И РОБОТНО АНҐАЖОВАНИХ ОСОБОХ У СЛУЖБИ ЗА УПРАВЯНЄ З ЛЮДСКИМА РЕСУРСАМИ