O SLUŽBE

Výkonná rada Autonómnej Pokrajiny Vojvodiny na zasadnutí uskutočnenom 1. decembra roku 2006 vyniesla Uznesenie o založení Služby riadenia ľudských zdrojov (Úradný vestník APV číslo 18/2006, 3/2012, 34/2014). Služba je založená kvôli realizácii jednotlivých cieľov reformy a rozvoja pokrajinskej správy, určených Rozhodnutím o  stratégii reformy a rozvoja pokrajinskej správy (Úradný vestník APV číslo 14/2006, 5/2008, 15/2008), ako je systém všeobecného odborného zdokonaľovania, doplnkového vzdelávania a edukácie pokrajinských úradníkov, ako i vedenie súhrnnej kádrovej evidencie pre pokrajinské orgány správy.

Nadobudnutím účinnosti Zákona o zamestnancoch v autonómnych pokrajinách a jednotkách lokálnej samosprávy (vestník Službeni glasnik RS číslo 21/2016) a vynesením Uznesenia o službe riadenia ľudských zdrojov (Úradný vestník APV číslo 65/2016) príslušnosť a ciele služby sú redefinované tak, že služba vykonáva odborné práce súvisiace s riadením ľudských zdrojov pre potreby pokrajinských orgánov správy (pokrajinské sekretariáty a pokrajinské osobitné správne organizácie), sekretariátu Pokrajinskej vlády, služieb a správ, ktorých zakladateľom je Pokrajinská vláda, ako nasleduje:

  1. pripravuje Návrh Programu všeobecného odborného zdokonaľovania úradníkov a organizuje odborné zdokonaľovanie v súlade so schváleným programom;
  2. vedie kádrovú evidenciu o zamestnancoch a osobný spis zamestnanca;
  3. pripravuje Návrh kádrového plánu a stará sa o pravidelnom realizovaní vyneseného kádrového plánu;
  4. zverejňuje súbehy na obsadzovanie pracovných miest v súlade so zákonom, alebo iným predpisom;
  5. vykonáva odborno-technické a administratívne práce pre Odvolaciu komisiu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny;
  6. vykonáva práce prihlasovania, zmien a odhlasovania zamestnancov do povinného sociálneho poistenia.

Okrem jej zverených prác Uznesením o službe riadenia ľudských zdrojov, Služba vykonáva aj iné práce, ktoré sú jej zverené osobitným predpisom:

Na základe záverov Vlády AP Vojvodiny číslo: 101-1/2014 z 15. 1. 2014, ktoré sú nahradené závermi Pokrajinskej vlády číslo: 112-42/2015 z 25. 2. 2015 a ktoré sú nahradené  Záverom o postupe získavania súhlasu pre nové zamestnávanie a dodatočné pracovné angažovanie u užívateľov verejných prostriedkov  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV č. 3/2021), Služba riadenia ľudských zdrojov je určená pre orgán kompetentný konať podľa Vyhlášky o postupe pre získavanie súhlasu k novému zamestnávaniu a dodatočného pracovného angažovanie pre užívateľov verejných prostriedkov (vestník Službeni glasnik RS č. 159/2020), pre užívateľov verejných prostriedkov z článku 4 odsek 1 bod vyhlášky. Konkrétne, služba vykonáva postupy získavania súhlasu k novému zamestnávaniu a dodatočnému pracovnému angažovaniu u užívateľov verejných prostriedkov, podľa záveru a vyhlášky a podľa požiadaviek každého jednotlivého užívateľa verejných prostriedkov, pre potreby: orgánov a organizácií Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a iných užívateľov prostriedkov rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny; verejných podnikov založených Autonómnou pokrajinou Vojvodinou, právnických osôb založených týmito verejnými podnikmi, právnických osôb, ktorých Autonómna pokrajina Vojvodina priamo alebo nepriamo kontroluje viac ako 50 % kapitálu alebo viac ako 50 % hlasov v správnom výbore, respektíve v ktorých verejné podniky majú viac ako 50 % z celkových príjmov realizovaných v predchádzajúcom obchodnom roku, ako i verejných agentúr a organizácií, na ktoré sa vzťahujú predpisy o verejných agentúrach, a ktorých zakladateľkou je Autonómna pokrajina Vojvodina; u iných užívateľov verejných prostriedkov, ktorých zakladateľkou je Autonómna pokrajina Vojvodina.

TLAČIVO 1 – ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANÝCH A PRACOVNE ANGAŽOVANÝCH OSȎB V SLUŽBE RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV