PRÍSLUŠNOSŤ ODVOLACEJ KOMISIE

Odvolacia komisia je kolegiálny orgán, ktorý v druhom stupni rozhoduje o odvolaniach úradníkov na rozhodnutia, ktoré definujú ich práva a povinnosti, ako aj o odvolaniach účastníkov interného a verejného súbehu na dosadenie pracovných miest v orgánoch Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, službách a organizáciách, ktoré zakladá príslušný orgán Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v zmysle článku 1 Zákona o zamestnancoch v autonómnych pokrajinách a jednotkách lokálnej samosprávy.

Odvolacia komisia vo svojej práci uplatňuje zákon upravujúci všeobecné správne konanie.