KADROVSKA EVIDENCIJA

Odlukom o kadrovskoj evidenciji o zaposlenicima („Sl. list APV”, br. 5/17)  bliže je uređeno vođenje kadrovske evidencije o zaposlenicima u pokrajinskim tijelima uprave (pokrajinska tajništva i pokrajinske posebne upravne organizacije), Tajništvu Pokrajinske vlade, službama i upravama koje osniva Pokrajinska vlada (u daljnjem tekstu: tijela), opseg i vrsta podataka koje ona sadrži, kao i način osiguravanja podataka za evidenciju koju u okviru svoje nadležnosti vodi Služba za upravljanje ljudskim resursima.

Kadrovska evidencija o zaposlenicima obuhvaća personalne dosjee zaposlenika, kao i bazu podataka u elektroničkoj formi u koju se unose podaci iz evidencijskog kartona, iz akata poslodavca koji utvrđuju radno-pravni status zaposlenika, isprava i drugih dokumenata koje su sastavni dio personalnog dosjea.

Pristup podacima iz kadrovske evidencije o zaposlenicima ima rukovoditelj tijela za tijelo kojim rukovodi i ovlaštena osoba iz tijela za zaposlenike u tom tijelu.

Služba je dužna na zahtjev tijela sačinjavati izvješća o zbirnim statističkim podacima iz evidencije, kao i na zahtjev tijela, odnosno zaposlenika izdati potvrde o činjenicama koje su obuhvaćene evidencijom, a koje se odnose na radno-pravni status tog zaposlenika.

Odlukom o personalnom dosjeu zaposlenika („Sl. list APV”, br. 5/17) bliže je uređena sadržaj personalnog dosjea zaposlenih osoba u pokrajinskim tijelima uprave (pokrajinska tajništva i pokrajinske posebne upravne organizacije), Tajništvu Pokrajinske vlade, službama i upravama koje osniva Pokrajinska vlada, način prikupljanja dokumenata koje sadrži personalni dosje zaposlenika i postupanje s njegovim sadržajem. Personalne dosjee zaposlenika u okviru svoje nadležnosti vodi Služba za upravljanje ljudskim resursima. Dokumenta personalnog dosjea dostavljaju se Službi preko osobe ovlaštene za suradnju sa Službom, i to kao izvornici ili kao ovjerene preslike. Dokumenta koja predstavljaju javne isprave, zaposlenik može privremeno preuzeti uz potpisivanje potvrde o privremenom preuzimanju – tzv. reversa.

obrasci kadrovske evidencije o zaposlenicima: