O SLUŽBI

Izvršno vijeće Autonomne Pokrajine Vojvodine na sjednici održanoj 1. prosinca 2006. godine, donijelo je Odluku o osnivanju Službe za upravljanje ljudskim resursima („Službeni list APV”, broj: 18/2006, 3/2012, 34/2014). Služba je utemeljena radi provedbe pojedinih ciljeva reforme i razvoja pokrajinske uprave, utvrđenih Odlukom o strategiji reforme i razvoja pokrajinske uprave („Službeni list APV”, broj: 14/2006, 5/2008, 15/2008), kao što je sustav općeg stručnog usavršavanja, dodatnog obrazovanja i obučavanja pokrajinskih službenika, te vođenje jedinstvene kadrovske evidencije za pokrajinska tijela uprave.

Stupanjem na snagu Zakona o zaposlenicima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj: 21/2016) i donošenjem Odluke o službi za upravljanje ljudskim resursima (“Službeni list APV”, broj: 65/2016) nadležnost i ciljevi Službe su redefinirani tako da Služba obavlja stručne poslove vezane za upravljanje ljudskim resursima za potrebe pokrajinskih tijela uprave (pokrajinska tajništva i pokrajinske posebne upravne organizacije), Tajništva Pokrajinske vlade, službi i uprava koje osniva Pokrajinska vlada, kako slijedi:

  1. priprema Prijedlog Programa općeg stručnog usavršavanja službenika i organizira stručno usavršavanje suglasno donesenom programu;
  2. vodi Kadrovsku evidenciju o zaposlenicima i Personalni dosje zaposlenika;
  3. priprema Prijedlog Kadrovskog plana i skrbi o pravilnoj provedbi donesenog Kadrovskog plana;
  4. oglašava natječaje za popunu radnih mjesta sukladno zakonu ili drugom propisu;
  5. obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za Žalbeno povjerenstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine;
  6. obavlja poslove prijave, promjene i odjave zaposlenika na obvezno socijalno osiguranje.

Pored poslova povjerenih Odlukom o službi za upravljanje ljudskim resursima, Služba obavlja i druge poslove koji su joj povjereni posebnim propisom:

Na temelju Zaključaka Vlade AP Vojvodine broj: 101-1/2014 od 15.1.2014. godine koji su zamijenjeni Zaključcima Pokrajinske vlade broj: 112-42/2015 od 25.2.2015. godine, a koji su zamijenjeni Zaključkom o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava  Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.  3/2021), Služba za upravljanje ljudskim resursima je određena za tijelo nadležno za postupanje po Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 159/2020), za korisnike javnih sredstava iz članka 4. stavak 1. točka 3. Uredbe. Konkretno, Služba provodi procedure pribavljanja suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava, shodno Zaključku i Uredbi, a prema zahtjevima svakog pojedinačnog korisnika javnih sredstava, za potrebe: tijela i organizacija Autonomne Pokrajine Vojvodine i kod drugih korisnika sredstava proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodine; javnih poduzeća utemeljenih od strane Autonomne Pokrajine Vojvodine, pravnih osoba utemeljenih od strane tih javnih poduzeća, pravnih osoba nad kojima Autonomna Pokrajina Vojvodina ima izravnu ili neizravnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, odnosno u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i javnih agencija i organizacija na koje se primjenjuju propisi o javnim agencijama, a čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina; kod drugih korisnika javnih sredstava čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina.

OBRAZAC 1 – PODACI O BROJU ZAPOSLENIKA I RADNO ANGAŽITRANIH OSOBA U SLUŽBI ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA