Сагласност за запошљавање

На основу Закључака Владе АП Војводине број: 101-1/2014 од 15.1.2014. године, који су замењени Закључцима Покрајинске владе број: 112-42/2015 од 25.2.2015. године, Служба за управљање људским ресурсима је орган надлежан за поступање по Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, за кориснике јавних средстава из члана 5. став 1. тачка 3. подтачке 1, 2. и 3. Уредбе.

Конкретно, Служба спроводи процедуре прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, сходно Закључцима и Уредби, а према захтевима сваког појединачног корисника јавних средстава, за потребе:

  1. органа и организација Аутономне покрајине Војводине и код других корисника средстава буџета Аутономне покрајине Војводине;
  2. јавних предузећа основаних од стране Аутономне покрајине Војводине, правних лица основаних од стране тих јавних предузећа, правних лица над којима Аутономна покрајина Војводина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, односно у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и јавних агенција и организација на које се примењују прописи о јавним агенцијама, а чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина;
  3. код других корисника јавних средстава чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

Молба се подноси до 5. у месецу, за решавање у текућем месецу, на обрасцу ПРМ. Уколико захтев обухвата захтев за прибављање сагланости за ново запошљавање на неодређено време, препорука је да се у образложење наведе назив радног места које се попуњава, и  степен стручне спреме  за радно место за чије се попуњавање сагласност тражи, као и кратко образложење.

Захтев се штампа у портрет  орјентацији, на две странице А4 формата двострано или једнострано.