Прописи које примењује Служба

Прописи кojима је утврђена надлежност Службе за управљање људским ресурсима:

Прописи кojе Служба за управљање људским ресурсима примењује у свом раду:

 • Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
 • Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др закон, 95/2018, 114/2021 и  92/2023);
 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009 и 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС, 86/2019 и 62/2021,125/2022, 138/2022 и 76/2023);
 • Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 25/2019 и 92/2023);
 • Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, бр. 95/2018 и 91/2019);
 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС);
 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број:  91/2019 и 92/2023);
 • Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број: 87/2018);
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021);
 • Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021,138/2022, 118/2021-др. закон и 92/2023);
 • Закон о евиденцијама у области рада („Службени лист СРЈ”, бр. 46/1996 и „Службени гласник РС”, бр. 101/2005 – др. закон и 36/2009 – др. закон);
 • Закон о спречавању корупције („Службени гласник РС“, бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022);
 • Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, број: 132/2021);
 • Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број: 159/2020 и 116/2023);
 • Уредба о оцењивању службеника („Службени гласник РС”, број: 2/2019);
 • Упутство о поступку подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање у електронском облику и издавању потврде о пријему („Службени гласник РС”, број: 53/2013);
 • Упутство за израду и објављивање информатора о раду органа jaвне власти („Службени гласник РС”, број: 10/2022);
 • Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/2007 – пречишћен текст, 84/2014, 84/2015, 74/2021 и 119/2023);
 • Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 88/2016, 12/2022, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон и 123/2021-др. закон);
 • Статут Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број: 20/2014);
 • Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине”, бр. 37/2014, 54/2014 – др. oдлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021);
 • Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/2014);
 • Покрајинска скупштинска одлука о ближем уређивању начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места („Службени лист АП Војводине“, број 64/2016);
 • Пословник Покрајинске владе („Службени лист АП Војводине”, бр. 28/2019 и 30/2019 – испр.);
 • Колективни уговор за органе Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, брoj 10/2024);
 • Кодекс понашања службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 18/2019);
 • Покрајинска уредба о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”,  бр. 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015, 44/2015,  61/2016, 30/2017, 26/2018, 28/2019, 16/2020 и 68/2020 и 5/2023);
 • Покрајинска уредба о ближем уређивању одређених питања за спровођење интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АП Војводине“, број 2/2024);
 • Уредба о одређивању компетенција за рад службеника у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 132/2021)
 • Уредба о Централној кадровској евиденцији („Службени гласник РС“, број:  3/2024)
 • Општи програм обуке зa 2024. годину
 • Програм обуке руководилаца за 2024. годину
 • Одлука о утврђивању Општег програма обуке и Програма обуке руководилаца за 2024. годину
 • Одлука о упису Програма у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи

Прописи кojе је Служба за управљање људским ресурсима донела: