О Служби

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 1. децембра 2006. године, донело је Одлуку о оснивању Службе за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ”, број: 18/2006, 3/2012, 34/2014). Службa је основана ради спровођења појединих циљева реформе и развоја покрајинске управе, утврђених Одлуком о стратегији реформе и развоја покрајинске управе („Службени лист АПВ”, број: 14/2006, 5/2008, 15/2008), као што је систем општег стручног усавршавања, додатног образовања и обучавања покрајинских службеника. те вођење јединствене кадровске евиденције за покрајинске органе управе.

Ступањем на снагу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/2016) и доношењем Одлуке о служби за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ“, број: 65/2016) надлежност и циљеви Службе су редефинисани тако да Служба обавља стручне послове везане за управљање људским ресурсима за потребе покрајинских органа управе (покрајински секретаријати и покрајинске посебне управне организације), Секретаријата Покрајинске владе, служби и управа које оснива Покрајинска влада, како следи:

  1. припрема Предлог Програма општег стручног усавршавања службеника и организује стручно усавршавање сагласно донесеном програму;
  2. води Кадровску евиденцију о запосленима и Персонални досије запосленог;
  3. припрема Предлог Кадровског плана и стара се о правилном спровођењу донесеног Кадровског плана;
  4. оглашава конкурсе за попуну радних места у складу са законом или другим прописом;
  5. обавља стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију Аутономне покрајине Војводине;
  6. обавља послове пријаве, промене и одјаве запослених на обавезно социјално осигурање.

Поред послова поверених Одлуком о служби за управљање људским ресурсима, Служба обавља и друге послове које јој поверене посебним прописом:

На основу Закључака Владе АП Војводине број: 101-1/2014 од 15.1.2014. године који су замењени Закључцима Покрајинске владе број: 112-42/2015 од 25.2.2015. године, а који су замењени Закључком о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.  3/2021), Служба за управљање људским ресурсима је одређена за орган надлежан за поступање по Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 159/2020), за кориснике јавних средстава из члана 4. став 1. тачка 3. Уредбе. Конкретно, Служба спроводи процедуре прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, сходно Закључку и Уредби, а према захтевима сваког појединачног корисника јавних средстава, за потребе: органа и организација Аутономне покрајине Војводине и код других корисника средстава буџета Аутономне покрајине Војводине; јавних предузећа основаних од стране Аутономне покрајине Војводине, правних лица основаних од стране тих јавних предузећа, правних лица над којима Аутономна покрајина Војводина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, односно у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и јавних агенција и организација на које се примењују прописи о јавним агенцијама, а чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина; код других корисника јавних средстава чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

OБРАЗАЦ 1 – ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА