Стручно усавршавање

На основу Одлуке о утврђивању програма општег стручног усавршавања службеника у покрајинским органима коју Покрајинска влада доноси за сваку календарску годину, Служба организује и спроводи обуке и семинаре за које према анализама спроведеним на основу попуњених упитника постоји највећа заинтересованост и потреба. Значајан сегмент стручног усавршавања службеника спроводи се курсевима страних језика, путем којих се службеници оспособљавају и усавршавају за успешну комуникацију на страним језицима у складу с потребама органа.