Saglasnost za zapošljavanje

Na osnovu Zaključaka Vlade AP Vojvodine broj: 101-1/2014 od 15.1.2014. godine, koji su zamenjeni Zaključcima Pokrajinske vlade broj: 112-42/2015 od 25.2.2015. godine, Služba za upravljanje ljudskim resursima je organ nadležan za postupanje po Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, za korisnike javnih sredstava iz člana 5. stav 1. tačka 3. podtačke 1, 2. i 3. Uredbe.

Konkretno, Služba sprovodi procedure pribavljanja saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, shodno Zaključcima i Uredbi, a prema zahtevima svakog pojedinačnog korisnika javnih sredstava, za potrebe:

  1. organa i organizacija Autonomne pokrajine Vojvodine i kod drugih korisnika sredstava budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine;
  2. javnih preduzeća osnovanih od strane Autonomne pokrajine Vojvodine, pravnih lica osnovanih od strane tih javnih preduzeća, pravnih lica nad kojima Autonomna pokrajina Vojvodina ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, odnosno u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i javnih agencija i organizacija na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, a čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina;
  3. kod drugih korisnika javnih sredstava čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

Molba se podnosi do 5. u mesecu, za rešavanje u tekućem mesecu, na obrascu PRM. Ukoliko zahtev obuhvata zahtev za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje na neodređeno vreme, preporuka je da se u obrazloženje navede naziv radnog mesta koje se popunjava, i  stepen stručne spreme  za radno mesto za čije se popunjavanje traži saglasnost, kao i kratko obrazloženje.

Zahtev se štampa u portret  orjentaciji, na dve stranice A4 formata, dvostrano ili jednostrano.