Sastav Žalbene komisije AP Vojvodine

Predsednik Žalbene komisije:

  • Tatjana Gašović, dipl. pravnica, sekretar Pokrajinske vlade

Članovi Žalbene komisije:

  • Dragutin Galović, dipl. pravnik, v.d. pomoćnika Generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
  • Dina Vučinić, dipl. pravnica, odbornica u Skupštini grada Novog Sada
  • Sima Teofanov, dipl. pravnik, samostalni savetnik – šef Odseka za inspekcijski nadzor u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam
  • Branka Beader, dipl. pravnica, savetnica za normativno-pravne poslove u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice