Stručno usavršavanje

Na osnovu Odluke o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja službenika u pokrajinskim organima koju Pokrajinska vlada donosi za svaku kalendarsku godinu, Služba organizuje i sprovodi obuke i seminare za koje prema analizama sprovedenim na osnovu popunjenih upitnika postoji najveća zainteresovanost i potreba. Značajan segment stručnog usavršavanja službenika sprovodi se kursevima stranih jezika, putem kojih se službenici osposobljavaju i usavršavaju za uspešnu komunikaciju na stranim jezicima u skladu s potrebama organa.