Kadrovska evidencija

Odlukom o kadrovskoj evidenciji o zaposlenima („Sl. list APV”, br. 5/17)  bliže je uređeno vođenje kadrovske evidencije o zaposlenima u pokrajinskim organima uprave (pokrajinski sekretarijati i pokrajinske posebne upravne organizacije), Sekretarijatu Pokrajinske vlade, službama i upravama koje osniva Pokrajinska vlada (u daljem tekstu: organi), obim i vrsta podataka koje ona sadrži, kao i način obezbeđivanja podataka za evidenciju koju u okviru svoje nadležnosti vodi Služba za upravljanje ljudskim resursima.

Kadrovska evidencija o zaposlenima obuhvata personalne dosijee zaposlenih, kao i bazu podataka u elektronskoj formi u koju se unose podaci iz evidencionog kartona, iz akata poslodavca koji utvrđuju radno-pravni status zaposlenog, isprava i drugih dokumenata koje su sastavni deo personalnog dosijea.

Pristup podacima iz kadrovske evidencije o zaposlenima ima rukovodilac organa za organ kojim rukovodi i ovlašćeno lice iz organa za zaposlene u tom organu.

Služba je dužna da na zahtev organa sačinjava izveštaje o zbirnim statističkim podacima iz evidencije, kao i da na zahtev organa odnosno zaposlenog izdaje potvrde o činjenicama koje su obuhvaćene evidencijom, a koje se odnose na radno-pravni status tog zaposlenog.

Odlukom o personalnom dosijeu zaposlenog („Sl. list APV”, br. 5/17) bliže je uređena sadržina personalnog dosijea zaposlenih lica u pokrajinskim organima uprave (pokrajinski sekretarijati i pokrajinske posebne upravne organizacije), Sekretarijatu Pokrajinske vlade, službama i upravama koje osniva Pokrajinska vlada, način prikupljanja dokumenata koje sadrži personalni dosije zaposlenog i postupanje sa njegovom sadržinom. Personalne dosijee zaposlenih u okviru svoje nadležnosti vodi Služba za upravljanje ljudskim resursima. Dokumenta personalnog dosijea dostavljaju se Službi preko lica ovlašćenog za saradnju sa Službom, i to kao originali ili kao overene fotokopije. Dokumenta koja predstavljaju javne isprave, zaposleni može privremeno preuzeti uz potpisivanje potvrde o privremenom preuzimanju – tzv. reversa.

obrasci kadrovske evidencije o zaposlenima: