Кадровска евиденција

Oдлукoм о кадровској евиденцији о запосленима („Сл. лист АПВ”, бр. 5/17)  ближе je уређeно вођење кадровске евиденције o запосленима у покрајинским органима управе (покрајински секретаријати и покрајинске посебне управне организације), Секретаријату Покрајинске владе, службама и управама које оснива Покрајинска влада (у даљем тексту: органи), обим и врста података које она садржи, као и начин обезбеђивања података за евиденцију коју у оквиру своје надлежности води Служба за управљање људским ресурсима.

Кадровска евиденција o запосленима обухвата персоналне досијее запослених, као и базу података у електронској форми у коју се уносе подаци из евиденционог картона, из аката послодавца који утврђују радно-правни статус запосленог, исправа и других докумената које су саставни део персоналног досијеа.

Приступ подацима из кадровске евиденције о запосленима има руководилац органа за орган којим руководи и овлашћено лице из органа за запослене у том органу.

Служба је дужна да на захтев органа сачињава извештаје о збирним статистичким подацима из евиденције, као и да на захтев органа односно запосленог издаје потврде о чињеницама које су обухваћене евиденцијом, а које се односе на радно-правни статус тог запосленог.

Одлуком о персоналном досијеу запосленог („Сл. лист АПВ”, бр. 5/17) ближе је уређена садржина персоналног досијеа запослених лица у покрајинским органима управе (покрајински секретаријати и покрајинске посебне управне организације), Секретаријату Покрајинске владе, службама и управама које оснива Покрајинска влада, начин прикупљања докумената које садржи персонални досије запосленог и поступање са његовом садржином. Персоналне досијее запослених у оквиру своје надлежности води Служба за управљање људским ресурсима. Документа персоналног досијеа достављају се Служби преко лица овлашћеног за сарадњу са Службом, и то као оригинали или као оверене фотокопије. Документа која представљају јавне исправе, запослени може привремено преузети уз потписивање потврде о привременом преузимању – тзв. реверса.

обрасци кадровске евиденције о запосленима: