Прописи које примењује Служба

Списак прописа које у свом раду примењује Служба за управљање људским ресурсима:

 • Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 95/2018 – аутентично тумачење);
 • Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018– др. закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020-др. закон);
 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009 и 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС, 86/2019 и 62/2021);
 • Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019);
 • Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018 и 91/2019);
 • Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење);
 • Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019);
 • Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018);
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021);
 • Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020);
 • Закон о евиденцијама у области рада („Сл. лист СРЈ”, бр. 46/1996 и „Сл. гласник РС”, бр. 101/2005 – др. закон и 36/2009 – др. закон);
 • Закон о спречавању корупције (“Сл. гласник РС”, бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022);
 • Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу централног регистра обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС”, бр. 54/2010, 124/2012 и 119/2013);
 • Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, бр. 159/2020);
 • Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 95/2016 и 12/2022);
 • Уредба о оцењивању службеника („Сл. гласник РС”, бр. 2/2019);
 • Упутство о поступку подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање у електронском облику и издавању потврде о пријему („Сл. гласник РС”, бр. 53/2013);
 • Упутство за израду и објављивање информатора о раду органа jaвне власти („Сл. гласник РС”, бр. 10/2022);
 • Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (“Сл. гласник РС”, бр. 98/2007 – пречишћен текст, 84/2014, 84/2015 и 74/2021);
 • Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2016, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020 – др. закон);
 • Статут Аутономне покрајине Војводине (“Сл. лист АП Војводине”, бр. 20/2014);
 • Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2014, 54/2014 – др. oдлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/2020);
 • Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2014);
 • Покрајинска скупштинска одлука о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине”,  бр. 18/2019 и 21/2019 – испр.)
 • Покрајинска скупштинска одлука о ближем уређивању начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места („Сл. лист АП Војводине”, бр. 64/2016);
 • Пословник Покрајинске владе („Сл. лист АП Војводине”, бр. 28/2019 и 30/2019 – испр.);
 • Колективни уговор за органе Аутономне покрајине Војводине (“Сл. лист АП Војводине”, бр. 58/2018, 4/2019 – Анекс, 24/2020 – Анекс II и 6/2021 – Анекс III);
 • Одлука о Служби за управљање људским ресурсима („Сл. лист АП Војводине”, бр. 65/2016);
 • Кодекс понашања службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине”, бр. 18/2019);
 • Покрајинска уредба о стручном усавршавању и оспособљавању службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе (“Сл. лист АПВ”, бр. 12/2019);
 • Покрајинска уредба о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине”,  бр. 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015, 44/2015,  61/2016, 30/2017, 26/2018, 28/2019, 16/2020 и 68/2020);
 • Oдлука о персоналном досијеу запосленог („Сл. лист АП Војводине”, бр. 5/17);
 • Oдлука о кадровској евиденцији o запосленима („Сл. лист АП Војводине”, број 5/17);
 • Упутство о припреми кадровског плана Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине”, бр. 10/2018);
 • Закључак Покрајинске владе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине 127 број: 112-38/2021 од 20. јануара 2021. године (“Сл. лист АП Војводине”, бр. 3/2021).
 • Уредба о одређивању компетенција за рад службеника у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 132/2021)
 • Одлукa којом се утврђујe Општи програм обуке за 2022. годину и Програм обуке руководилаца за 2022. годину.